Đoàn hành hương liên giáo phận – Thánh lễ tạ ơn và mừng kính đức Mẹ Maria núi cúi. 01/06/2022.

Vào lúc 16g00, ngày 01 tháng 06 năm 2022 – Tại Nhà Nguyện Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi.
Do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – Giám Đốc TTHH Đức Mẹ Núi Cúi Chủ Tế.
Link Video Youtube : https://youtu.be/CEqqLffYjXg